את הטופס ניתן לשלוח עד 18 באוקטובר, תוך מילוי כל הפרטים הנדרשים ומופיעים בו

לעיון והדפסת טופס הבקשה להנחות בשכר הלימוד